کمک به تامین لوازم بهداشتی

توضیحات

با توجه به افزایش نرخ تورم وافزایش بهای پوشینه ونیاز معلولین عزیز نیازمند به ان موسسه را بر آن داشت تا با همت ویاری افراد خیر به صورت دوره ای اقدام به خرید وتوریع پوشینه ولوازم بهداشتی نظیر باند گاز استریل وسوند و….. بین معلولین نیازمند بنماید ودر این راستا دست استمداد به کمک شما خیر دلسوز داریم تا بتوانیم گوشه ای از درد والام افراد اسیب پذیر جامعه را کاهش دهیم.

%
سرمایه جمع شده
  • 5000000 تومانمبلغ مورد نیاز