موسسه خیریه نغمه مهر امام رضا علیه السلام در مورخ 1390/11/26 با شماره ثبتی 1145 و با همت خانم ملیحه کاویانی و 4 نفر از اعضای هیئت مدیره در شهر مقدس قم به ثبت رسیده است هدف اساسی موسسه بازسازی شخصیتی دمیدن امید به زندگی و فردایی بهتر برای ایتام و مستمندان و نیز در اختیار گذاشتن کمک هایی است که توسط افراد نیکوکار به صورت نذورات نقدی ارزاق و هزینه درمان و دیگر مایحتاج به موسسه اهدا می نماید را از طریق مصاحبه،بازدید و شناخت کامل آنها به نیازمندان واقعی برساند.

هم اکنون این موسسه 1800 پرونده شامل معلولین جسمی حرکتی،ذهنی و ضایعه نخائی،بدسرپرست و بی سرپرست و از کار افتاده را تحت پوشش دارد و  در تلاش است که با اهداف خیر خود حامی مثمر ثمری برای محرومین جامعه معلولین و نیازمندان باشد.